OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR) s ohledem na účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ESb (dále jako „GDPR“) a vzhledem k tomu, že v důsledku kontaktu s Vámi vystupuji jako správce, popř. zpracovatel, osobních údajů, Vás chci ubezpečit, že Vaše osobní údaje jsou a vždy budou spravovány, zpracovávány, uchovávány, chráněny před neoprávněným zveřejněním či jiným zneužitím, a v tomto ohledu Vám poskytuji následující ujištění:

1. Zachovám profesní mlčenlivost o všech informacích, které od Vás obdržím.

2. Vaše osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“)budu zpracovávat v souladu s právními předpisy, a to výhradně za účelem poskytování dohodnutých služeb, za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a dále v případech, kdy to bude odůvodňovat oprávněný zájem.

3.Sděluji, že možnými příjemci Osobních údajů ve smyslu právní úpravy jsou zejména, nikoliv však výlučně, soudy, správní orgány a jiné orgány veřejné moci, dodavatelé informační infrastruktury a popř. další příjemci dle Vašich potřeb, a to v takovém rozsahu, který souvisí s péčí o Vás.

4.Prostřednictvímvhodných technických a organizačních opatření budu zajišťovat Osobní údaje před neoprávněným zpřístupněním či zneužitím třetími osobami. V případě, že by z jakéhokoliv důvodu došlo k neoprávněnému úniku Osobních údajů, budete o tom bez zbytečného odkladu informováni a přijmu opatření vedoucí k minimalizaci vzniklé či hrozící újmy.

5. Vaše bude Osobní údaje budu zpracovávat po dobu poskytování služeb Vám; po jejím ukončení naložím s Osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou.

6. Pro Vaši plnou informovanost a komfort Vám sděluji, že

(a) Právo na přístup – máte právo ode mne získat informace o tom, zda zpracovávám Vaše Osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte právo, abych kdykoliv na Vaši žádost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné Osobní údaje, které se Vás týkají. Máte právo neúplné Osobní údaje kdykoliv doplnit;

(b)Právo na výmaz – mám povinnost okamžikem splnění podmínek, na něž se váže splnění účelu zpracování, zlikvidovat Osobní údaje, které o Vás zpracovávám, bez možnosti obnovení, pokud o to požádáte a pokud to nebude v rozporu s právními předpisy;

(c) Právo námitky – máte právo, abych v určitých případech omezila zpracování Vašich Osobních údajů;

(d) Právo stížnosti – v případě, budete jakkoli nespokojeni se zpracováním Vašich Osobních údajů či s interpretací konkrétních ustanovení předpisů, z nichž Vám vyplývají práva jakožto subjektu údajů, můžete se obrátit na mne, popř. přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Kontaktní osobou pro záležitosti Osobních údajů (GDPR) je Ekaterina Chudinovskaya, tel. +420 776 570 681